Realisme, ikke formalisme i Munch-prosessen

Nylig gikk en rekke (ikke ubetydelige) Høyre-medlemmer ut med følgende felles innlegg i Aftenposten. En stor oppmuntring for Tøyen-alternativet og videre fortgang i arbeidet for et godt museumsbygg:

Etter Lambdas fall i bystyret 14.12. 2011 bestilte byrådet en konsulentutredning for nytt Munch-museum, alternativt i Nasjonalgalleriet eller på Tøyen. Utredningen kom 14.09. i fjor og viste omtrent samme pris for begge alternativer, tilfeldigvis på linje med et tidligere estimat for Lambda. Begge alternativer ville angivelig stå ferdig i 2022, mens Lambda angivelig ville bli ferdig fem-seks år tidligere. Pris- og fremdriftskalkylene har imidlertid vært betvilt. Vi merket oss bl.a. Aftenpostens lederartikkel den 15. 09. i fjor: «Her er det ingen grunn til at konsulentenes anslag skal få legge premissene.»
For Tøyens vedkommende har utredningen sett bort fra en konsekvens av analysene fra 2006, som fulgte av et enstemmig bystyrevedtak i 2005. Byrådet anså den gang ny bruk av det eksisterende museum som «en betydelig tilleggsverdi for Oslo Kommune.» Den 13.11. i fjor fremla arkitektene Torp, Hvoslef-Eide og Halvorsen denne muligheten i et skisseforslag, som viser betydelige innsparinger i pris og byggetid, sammenlignet med konsulentenes anslag. Forslaget kan danne grunnlag for en arkitektkonkurranse i regi av NAL, og vil gi den politiske behandling av denne syv år gamle saken en rasjonell kontinuitet.
Uttalelser fra kulturbyråden kan imidlertid tyde på at forslaget ikke vil bli tatt i betraktning. Man ser ganske enkelt bort fra – og fortier – at de tre arkitekters forslag betyr at museet også kan holdes åpent i byggetiden. Det er altså like godt som Lambda-prosjektet i så henseende, dessuten spares flytteutgifter. Kulturbyrådens parti markerte seg under Munch-debatten med slagordet ”Lambda eller intet”. Det er grunn til å anta en viss forutinntatthet mot andre alternativer. Etter den lukkede og forhastede prosess bak Bjørvikaplanen i 2008, som har kjørt saken fast, er en åpen og realistisk vurdering av mulighetene ønskelig. Vi anmoder byrådet, og spesielt dets medlemmer fra Høyre, om å sørge for at de tre arkitekters skisseforslag legges frem til behandling i bystyret på like linje med konsulentutredningene når den tid kommer.

Egil Alnæs, Ragnvald Dahl, Erling Eide, Tor Guttu, Christopher S. Harper, Liv Johannson, Tore Lindbekk, Knut H. Lykke, Francis Sjersted, Paul Thyness, Ida Fossum Tønnessen, Grethe Værnø

Reklame